ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนสัมพันธ์ครั้งที่ 32

จัดอบรมและเสวนาเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ประมวลภาพการประชุมแนวทางการดเนินงานโครงการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือ CEITN:AECT THAILAND

หนังสือแนะนำ

Education Partners