คณะทำงานภายนอก

 • ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ม.ศิลปากร
 • ผศ.ดร. ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.ณัฐพล รำไพ ม.เกษตรศาสตร์
 • ผศ.ดร.รัฐพล ประดับเวช ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • ผศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ สำนักสื่อ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • ดร.วรสรวง ดวงจินดา ม.ศรีปทุม
 • ผศ.ดร. ทิพรัตน์ สิทธิวงษ์ ม.นเรศวร
 • รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.ดร. ศิริรัตน์ เพ็ชรแสงศรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ม.บูรพา
 • ผศ.ดร.อิสรา ก้านจักร ม.ขอนแก่น
 • อาจารย์ ดร.รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน ม.มหาสารคาม
 • อ.ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช กลุ่มครูเทคโนฯ อาชีวศึกษา

คณะทำงานภายใน มจธ.

 • รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ (ที่ปรึกษา)
 • รศ.จริยา เหนียนเฉลย (ที่ปรึกษา)
 • รศ.ดร.สุรพล บุญลือ (หัวหน้าโครงการ)
 • รศ.ดร.เสกสรรค์  แย้มพินิจ (กรรมการ)
 • รศ.ดร.สรัญญา เชื้อทอง (กรรมการ)
 • รศ.ดร. สรกฤช มณีวรรณ (กรรมการ)
 • รศ.ดร. กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ (กรรมการ)
 • รศ.ดร. พรปภัสสร ปริญชาญกล (กรรมการ)
 • รศ.ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย (กรรมการ)
 • ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสิรฐ์ (กรรมการ)
 • ดร.ไพฑูรย์ กานต์ธัญญลักษณ์ (กรรมการ)
 • คุณพินิจ ประจันตวนิช (กรรมการ)
 • คุณ ศุภาพิชญ์ โชติโก (กรรมการ)
 • คุณ ณัฐวุฒิ สุมานิต (ฝ่ายสื่อ)
 • คุณพงศกร กนกนิตย์อนันต์ (ฝ่ายสื่อ)

คณะที่ปรึกษา

 • ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงษ์  ม.กรุงเทพฯธนบุรี
 • ศ.กิตติคุณ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนฯ
 • ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล  มจธ.
 • รศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร   ม.ไซเบอร์ไทย
 • Assoc Prof.Eugene G Kowch Ph.D   (Canada)
 • Dr.S.K. Bawa   (India)
 • Professor Dr. Ramlee Mustapha   (Malaysia)
 • Assoc Prof. Dr.Rozinah Jamaluddin   (Malaysia)
 • Dr. Yoshida Masami  Chiba Univ.  (Japan)
 • รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง  ม.เกษมบัณฑิต
 • ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์  ม.เกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์  ม.เกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต  ม.อีสเทิรน์เอเซีย
 • รศ.ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต  ม.นอร์ทกรุงเทพฯ
 • รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร  นักวิชาการอิสระ
 • รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ   ม.ขอนแก่น
 • รศ.ดร.สุพิทย์ กาญจนพันธ์   ABAC Un.
 • รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข   มจพ.
 • รศ.ดร.ฐาปณีย์ ธรรมเมธากุล  ม.ไซเบอร์ไทย
 • รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร. วสันต์ อติศัพท์   ม.สงขลานครินทร์
 • ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์    คณบดี GMI  มจธ.